Analiza e investimeve dhe menaxhimi portofolit
Drejtimi financiar ndërkombëtar
Kontabilitet drejtimi i avancuar
Vlerësimi financiar i biznesit
Qeverisja e korporatave
Auditimi i PF shërbimet e sigurisë dhe konsulencës
Metodologji kërkimi