Available courses

Teza e diplomes.
Praktike profesionale
Kerkime Operacionale
Praktika profesionale
Praktikë profesionale
Ndryshime laboratorike në patologjitë e adultit
Praktika shkollore e mësimdhënies
Metodat e mësimdhënies së gjuhës shqipe
Seminari kërkimor në letërsi dhe gjuhë
Legjislacioni turistik
Praktike mesimore e mesimdhenies
Histori i zhvillimit te mendimit matematik
Gjuhe angleze per qellime specifike
Seminar kerkimor(per pergatitjen e mikrotezes)
Metodat e mësimdhënjes së letërsisë jo artistike
Teknika dhe praktikë përkthimi
Praktikë shkollore e mësimdhënies
Praktikë shkollore e mësimdhënies
Menaxhimi i arsimit dhe legjislacioni i arsimit parauniversitar
Shëndeti mjedisor
Zhvillimi profesional i mësuesit dhe etika e profesionit
Psikologji shkollore
Zhvillimi profesional dhe etika e profesionit të mësuesit
Teknologji bashkëkohore në mësimdhënie
Mësimdhënia e shkencave të integruara shoqërore dhe të mjedisit
Mësimdhënia e shkencave të integruara të natyrës
Praktikë shkollore
Seminari kërkimor dhe shkrimi i tezës
Anglisht për qëllime specifike
Formimi teorik praktik për profilin minor
Matematika përgjatë kurrikulës 1-6
Mësimdhënia e gjuhës shqipe në arsimin fillor
Të shkruarit dhe retorika
Historia e institucioneve
Historia e arsimit dhe kulturës shqiptare
Praktikë profesionale
Menaxhimi dhe administrimi i arsimit
Zhvillimi profesional dhe etika e profesionit
Standartet kombëtare të kontabilitetit
Gjuhë e huaj (anglisht)
Praktika profesionale
Etika profesionale në kontabilitet
Praktikë mësimore e mësimdhënies
Menaxhim i arsimit dhe legjislacioni i arsimit parauniversitar
Teknologji e komunikimit dhe informacionit ne edukim
Etika profesionale e mësuesit
Seminare kërkimore
Komunikimi dhe hapësira sociale
Praktikë mësimore në mësimdhënie
Trashegimia kulturore
Natyra,kultura historia
Menaxhimi i Ngjarjeve
Marketingu Direkt dhe on line
Komunikimi i Integruar ne Marketing
Marketingu Nderkombetar
Marketingu i Sherbimeve
Strategjia Marketing dhe Pozicionimi ne Treg
Menaxhimi i Marredhenieve me Konsumatoret
Menaxhimi i Forces Shitese dhe Shitja Personale
Drejtimi i Kanaleve Marketing
Menaxhimi i Operacioneve
Kontabiliteti Financiar
Matematike e Zbatuar
Historia e Ekonomise
Bazat e Vlersimit t Pasurive t Paluajtshme (zgj)
Teori dhe Modele t Zhvillimit Ekonomik
Shkrimi akademik
Kontabilitet aplikativ
Kontabilitet drejtimi
Menaxhimi i burimeve njerëzore
Analiz e pasqyrave financiare
Kontabilitet publik
Drejtim financiar 2
Menaxhim i operacioneve
Tregje dhe institucione financiare
Drejtim financiar 1
Kontabilitet financiar
Matematik e zbatuar
Komunikimi biznesi
Histori e ekonomis
Bazat e marketingut
Menaxhim i shprblimit
Sjellje organizacionale
Siprmarrja dhe menaxhimi i biznesit t vogl
Menaxhim i operacioneve
kontabilitet drejtimi
Menaxhim i burimeve njerzore
Menaxhimi i projekteve
Menaxhimi i shprblimit
Menaxhim i burimeve njerzore
Sjellje organizacionale
Menaxhimi i operacioneve
Kontabilitet financiar
Ekonomiks Industrial

Site announcements

(No announcements have been posted yet.)